การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย อาจารย์กรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการ

อธิษฐานสรรเสริญพระพเจ้าและเผื่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ โดย อาจารย์เพชรรัตน์ อุษณพงศ์ ผู้จัดการ

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ