การประกวดผลงานรูปแบบ IDEA CONTEST เด็กพลิกแบรนด์ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 24 ส.ค. 65

การประกวดผลงานรูปแบบ IDEA CONTEST เด็กพลิกแบรนด์ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 24 ส.ค. 65

พิธีกร อาจารย์อติวัณณ์ นิรมิตถวิล
รางวัลชมเชย นายภูธเนศ แก้วคง
รางวัลชมเชย นายพิทวัส แช่ฉั่ว
รางวัลชมเชย นายกันต์กวี บุญส่ง
คุณครูผู้ควบคุม อาจารย์สรรเสริญ วัฒนสิน
คุณครูผู้ควบคุม อาจารย์พีรศักดิ์ วงศ์สุรีย์กุล
รางวัลชนะเลิศ นางสาวธิดาแก้ว มั่นคงชีวิน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑาทิพย์ ตี้ฮ้อ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวชัญญพัชร์ ชูพลับ
คุณครูผู้ควบคุม อาจารย์พงศธร ตรีรัตนไพบูลย์
คุณครูผู้ควบคุม อาจารย์อติวัณณ์ นิรมิตถวิล
รางวัลชนะเลิศ IDEA CONTEST
ผู้อำนวยการ นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ