กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรฯ และ การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานฯ

กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรฯ และ การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา พร้อมด้วย นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ นายกฤษฎา กิตติบุญญาทิวากร ครูผู้สอนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวมฤษฎา เศษสิน ครูผู้สอนหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ นายกิตติศักดิ์ โชติช่วง ครูผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และนางสาววิไลรัตน์ คงยิ้ม ครูผู้สอนหลักสูตรอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดตรัง “ปีงบประมาณ พ.ศ.2567” กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรฯ และ การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ