กิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

กิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ “World Drug Day”

เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจะได้แสดงความจงรักภักดีฯ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด สารเสพติด วิธีหลีกหนียาเสพติด ผลร้ายต่อสุขภาพของการใช้กัญชา อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อปลุกระดมกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ