จัดพิธีมอบธงกีฬาสี TCS เกมส์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

จัดพิธีมอบธงกีฬาสี TCS เกมส์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและฝ่ายงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดพิธีมอบธงกีฬาสี TCS เกมส์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการ และนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ ผู้จัดการ ร่วมมอบธงประจำสีให้แก่ประธานสีตามลำดับ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและฝ่ายงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดพิธีมอบธงกีฬาสี TCS เกมส์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการ และนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ ผู้จัดการ ร่วมมอบธงประจำสีให้แก่ประธานสีตามลำดับ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและฝ่ายงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดพิธีมอบธงกีฬาสี TCS เกมส์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการ และนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ ผู้จัดการ ร่วมมอบธงประจำสีให้แก่ประธานสีตามลำดับ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและฝ่ายงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดพิธีมอบธงกีฬาสี TCS เกมส์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการ และนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ ผู้จัดการ ร่วมมอบธงประจำสีให้แก่ประธานสีตามลำดับ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและฝ่ายงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดพิธีมอบธงกีฬาสี TCS เกมส์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการ และนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ ผู้จัดการ ร่วมมอบธงประจำสีให้แก่ประธานสีตามลำดับ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและฝ่ายงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดพิธีมอบธงกีฬาสี TCS เกมส์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการ และนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ ผู้จัดการ ร่วมมอบธงประจำสีให้แก่ประธานสีตามลำดับ

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ