ต้อนรับคณะจากงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยาโรงพยาบาลตรัง

ต้อนรับคณะจากงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยาโรงพยาบาลตรัง

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาต้อนรับคณะจากงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดโรงพยาบาลตรัง นำโดย นายนันทพงศ์ พงศ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ, นางทิพย์รัตน์ ขวัญนิมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,​นางนงนภัส สภานุช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน, นางสุมลรัตน์ ตั้งคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครตรัง และ นางรุ่งทิวา จาตุพรพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครตรัง วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ