ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล และคณะ ในการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ