นิเทศติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจากดอกผลกองทุนพัฒนามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

นิเทศติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจากดอกผลกองทุนพัฒนามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ทางสำนักงานพันธกิจการศึกษาได้มานิเทศติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจากดอกผลกองทุนพัฒนามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย นำโดย ผป.เกษม  ตรีอินทอง ประธานอนุกรรมการนิเทศติดตามโครงการฯ, ผป.ชนะ  ศรีเพ็ญ และ  ดร,ภูเบศ  พวงแก้ว ได้มาเยี่ยมเยียนและนิเทศติดตามโครงการฯ  ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ