ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย, ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่  27  มิถุนายน  2563  ที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆของโรงเรียนฯ  ได้ชี้แจงนโยบาย กิจกรรมการเรียนการสอน และกฎ-ระเบียบต่างๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ ณ ห้องประชุม ศจ.สุข พงศ์น้อย ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีใหม่ (new normal) มีการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การรักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ