ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563

ระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 2 ข วันที่ 29 มกราคม 2564) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ คือ 1.นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง 2.นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง 3.นางปัทมา อุษณพงศ์ 4.นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์ 5.นางสาวนัจกร บุญพรัต ณ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 2 ข วันที่ 29 มกราคม 2564) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ คือ 1.นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง 2.นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง 3.นางปัทมา อุษณพงศ์ 4.นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์ 5.นางสาวนัจกร บุญพรัต ณ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 2 ข วันที่ 29 มกราคม 2564) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ คือ 1.นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง 2.นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง 3.นางปัทมา อุษณพงศ์ 4.นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์ 5.นางสาวนัจกร บุญพรัต ณ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 2 ข วันที่ 29 มกราคม 2564) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ คือ 1.นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง 2.นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง 3.นางปัทมา อุษณพงศ์ 4.นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์ 5.นางสาวนัจกร บุญพรัต ณ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 2 ข วันที่ 29 มกราคม 2564) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ คือ 1.นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง 2.นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง 3.นางปัทมา อุษณพงศ์ 4.นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์ 5.นางสาวนัจกร บุญพรัต ณ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 2 ข วันที่ 29 มกราคม 2564) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ คือ 1.นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง 2.นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง 3.นางปัทมา อุษณพงศ์ 4.นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์ 5.นางสาวนัจกร บุญพรัต ณ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 2 ข วันที่ 29 มกราคม 2564) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ คือ 1.นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง 2.นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง 3.นางปัทมา อุษณพงศ์ 4.นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์ 5.นางสาวนัจกร บุญพรัต ณ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ