มอบทุนนักเรียนคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2565

มอบทุนนักเรียนคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2565

ด.ช.จอมโยธาร์ ภัทรพรภากร ป.4/1
ด.ช.ปิติภัทร โพธิ์ทอง ป.5/2
ด.ช.พันธกร กรเพชร ม.1/3
ด.ญ.มณีกาญต์ สายทองแท้ ม.1/4
ด.ช.ธาวิน ศรีเกษม ม.2/2
น.ส.สุชานาถ หนูสม ม.3/4
น.ส.กานต์สินี บุญเสมอ ม.5/1
นายสิรวิชญ์ รักทองหล่อ ม.5/2
น.ส.สิชานาฏ ลั่นเต้ง ม.6/1

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ