มอบเกียรติบัตรรางวัล ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรรางวัล ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง
นางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์
นางวิลาสินี รอดเนียม
นางสุจินต์ วิลาทร
นางทัศนีย์ พรหมทอง
นางอารี ใสสุข
นางสาวปรินดา คีรีรัตน์
นางกรรธิภา อินทไชย
นางสาวจิตติมา จันทร์เลื่อน
นางสาวแพรตะวัน ช่วยเกือ และรับแทน นางสางศุทธินี ทองเนื้ออ่อน
นายพงศธร ตรีรัตนไพบูลย์
นางสาวกมลรัตน์ เที่ยงธรรม
นางอรอุมา ทองแจ้ง
นางสาวสิริพรรณ เกิดแก้ว

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ