รวมใจทำความดีอาสาปลูกเสริมหญ้าทะเลในอ่าวบุญคง” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง)

รวมใจทำความดีอาสาปลูกเสริมหญ้าทะเลในอ่าวบุญคง” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง)

“ชาวตรัง รวมใจทำความดีอาสาปลูกเสริมหญ้าทะเลในอ่าวบุญคง” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบ่อหินฟาร์มสเตย์ ๓๒ คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง ภายใต้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดตรัง โดยปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ๓,๕๐๐ ต้น เพื่อเป็นอาหารของพะยูน เนื่องในโอกาสมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่อ่าวบุญคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และเป็นการสนับสนุนงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ
“ชาวตรัง รวมใจทำความดีอาสาปลูกเสริมหญ้าทะเลในอ่าวบุญคง” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบ่อหินฟาร์มสเตย์ ๓๒ คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง ภายใต้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดตรัง โดยปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ๓,๕๐๐ ต้น เพื่อเป็นอาหารของพะยูน เนื่องในโอกาสมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่อ่าวบุญคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และเป็นการสนับสนุนงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ
“ชาวตรัง รวมใจทำความดีอาสาปลูกเสริมหญ้าทะเลในอ่าวบุญคง” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบ่อหินฟาร์มสเตย์ ๓๒ คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง ภายใต้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดตรัง โดยปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ๓,๕๐๐ ต้น เพื่อเป็นอาหารของพะยูน เนื่องในโอกาสมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่อ่าวบุญคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และเป็นการสนับสนุนงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ
“ชาวตรัง รวมใจทำความดีอาสาปลูกเสริมหญ้าทะเลในอ่าวบุญคง” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบ่อหินฟาร์มสเตย์ ๓๒ คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง ภายใต้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดตรัง โดยปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ๓,๕๐๐ ต้น เพื่อเป็นอาหารของพะยูน เนื่องในโอกาสมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่อ่าวบุญคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และเป็นการสนับสนุนงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ
“ชาวตรัง รวมใจทำความดีอาสาปลูกเสริมหญ้าทะเลในอ่าวบุญคง” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบ่อหินฟาร์มสเตย์ ๓๒ คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง ภายใต้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดตรัง โดยปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ๓,๕๐๐ ต้น เพื่อเป็นอาหารของพะยูน เนื่องในโอกาสมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่อ่าวบุญคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และเป็นการสนับสนุนงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ