รักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล วันที่ 4 สิงหาคม 2565

รักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล วันที่ 4 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>> วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจราจรเทศกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมี นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ นักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผ่อนปรนภาระ ช่วยจัดระเบียบจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดสดและชุมชน โดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน >>>> โดยโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสงบ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และนักเรียนนอกสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ >>>> ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นริศ ทองขำ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ รอง.สว.จร.สภ.เมืองตรัง ด.ต.ชัยยัณต์ จำปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง และ ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรการใช้อุปกรณ์ช่วยในกาจราจร ท่าสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร การตีธงให้สัญญาณหยุดรถควบคุมการจัดจราจร และ การฝึกปฏิบัติงานควบคุมการจัดการจราจร เพื่อที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ