รับการตรวจเยี่ยมจากศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับการตรวจเยี่ยมจากศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้รับการตรวจจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวนาฏยา สิทธิชัย  ในเรื่องการเตรียมพร้อมสถานที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ