รางวัลครูดีเด่นจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัลครูดีเด่นจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทั้ง 3 ท่าน คือ นางสมจิน แซ่หลี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น, นางพรศิทิพย์ ใสเพี้ย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น และ นางปิยพัตร์ ผลิผล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น(ภาษาอังกฤษ)

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ