รางวัลพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม

รางวัลพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม

พิธีกร
ประเภทสวยงาม มัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.1/3
ประเภทสวยงาม มัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม ม.1/1
ประเภทสวยงาม มัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ม.3/3
ประเภทสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.2/1
ประเภทสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.2/3
ประเภทสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ม.2/2
ประเภทสวยงาม มัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/2
ประเภทสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.4/4
ประเภทสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ม.5/3
ประเภทสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.5/2
ประเภทสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.6/4
ประเภทสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ม.4/3
ผู้อำนวยการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ