สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ Open Houser 2023 วันที่ 9-13 มกราคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meting Online )

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ Open Houser 2023 วันที่ 9-13 มกราคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meting Online )

นางสาวจุฑาทิพย์ ตี่ฮ้อ
นาวสาวธิดาแก้ว มั่นคงชีวิน
นางสาวชัญญพัชน์ ชูพลับ
นายอติวัณณ์ นิลมิตรกวิล
นายพงศธร ตรีรัตน์ไพบูลย์

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ