หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระหว่าง ตรังคริสเตียน และ ม.อ. ตรัง

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระหว่าง ตรังคริสเตียน และ ม.อ. ตรัง

วันนี้ 5 กรกฏาคม 2567 ทางคณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้เข้าพบกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเพื่อประชุมหารือเรื่องหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระหว่างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และ หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

การประชุมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ของกระทรวงศึกษาธิการโดยที่นักเรียนจากทั้ง 2 หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและภาษาจีนธุรกิจของโรงเรียนตรังคริสเตียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือประสบการณ์ในขณะที่เรียนในระดับ ม.ปลายเพื่อช่วยลดระยะเวลาการเรียนและค่าใช้จ่ายการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ หรือที่เรียกว่าการศึกษาแบบ พรีดีกรี (Pre-degree)

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและภาษาจีนธุรกิจของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาและจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับ มอ. ตรังเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนสู่การเป็นประชากรโลก หรือ global citizen ผ่านกิจกรรมที่จะทำร่วมกันอย่างหลากหลายให้สู่ความเป็นนานาชาติในเร็วๆนี้

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ