โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง

ด.ช.ศิลาดล แช่มช้อย ม.3/2
ด.ช.ปุณยพร นวลทอง ม.3/2
ด.ช.ธีรภัทร จันทร์แย้ม ม.3/3
ด.ช.เธียร์ธวัล จันทร์ย่อง ม.3/3
ด.ช.รณชัย อับดุลหละ ม.3/2
ด.ช.ศิวกร ตั้งคำ ม.3/1
ด.ช.ณัฐวุฒิ ภาคอรรถ ม.3/1
ด.ช.รชตะ ยงวิริยกุล ม.3/1
ด.ช.ฐปนพงศ์ เศษสิน ม.3/3
ด.ช.พุฒิพงศ์ ล้อมคง ม.3/2

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ