โครงการพหุวัฒนธรรมนำสุข

โครงการพหุวัฒนธรรมนำสุข

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพหุวัฒนธรรมนำสุข เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความปรองดองสมานฉันท์  3 ศาสนา  (พุทธ คริสต์ อิสลาม)  ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง  ทางโรงเรียนฯได้ส่งนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์จำนวน  21 คน เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการนี้จัดขึ้น ณ ชุมชนคุณธรรมฯบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ