โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา  2563 โดยเริ่มเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ซึ่งจัดให้มีการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียนฯและให้ทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนฯ  สวมใส่หน้ากากอนามัย  รวมถึงการรักษาระยะห่าง  เป็นการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีใหม่ (new normal)

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ