โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย