เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาในปัจจุบันนี้เดิมชื่อ “โรงเรียนยุวราษฎร์”(ชาย)ตั้งขึ้นโดยคณะธรรมกิจคริสตจักรตรัง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน โดยเริ่มเปิดสอนที่บ้านพักคณะมิชชั่น เลขที่ 209 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2482 ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 26 คน

ในปีการศึกษา 2513 ทางคริสตจักรตรัง ได้โอนกิจการโรงเรียนเข้าอยู่ในความดูแลของ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และได้รวมโรงเรียนอนุกูลสตรีทับเที่ยง(หญิง)ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2458 มารวมกัน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา”

 • ในปี 2504
  - ได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
 • ในปี 2524
  - ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอายุนักเรียนที่จะรับเข้าใหม่ทั้งชายและหญิงตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ถึง 20 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ 52/2524 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2524
  - ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตามใบอนุญาตเลขที่ 53/2524 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2524
  - ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 4 ห้อง ตามใบอนุญาตเลขที่ 174/2524 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2524
 • ในปี 2532
  - ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอนุบาลปีที่ 1-2 เป็นหลักสูตรอนุบาลปีที่ 1-3 ตามใบอนุญาตเลขที่ 018/2532 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532

กิจการของโรงเรียนได้ดำเนินการมาด้วยดีจนถึงปัจจุบันซึ่งได้ทำการเปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปัจจุบันมี   นางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ และนางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ  และนายพรสรวง จิตต์แจ้ง ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ในส่วนของการดำเนินการจัดการพันธกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนตามหลักการแล้ว นโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ยึดมั่นในการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า และการอภิบาล โดยมีพื้นฐานความเชื่อบนพระธรรมมัทธิว บทที่ 28 ข้อ 19 และ 20 ว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” และพระธรรมยอห์น บทที่ 21 ข้อ 15 ที่ว่า “เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ เขาทูลพระองค์ว่า เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด” ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถทำพันธกิจด้านการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์สำหรับถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและตอบสนองนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นดำเนินการพันธกิจด้านศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม อันส่งผลให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบั

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566-2569

 • ศิษยาภิบาลพรสรวง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการบริหาร
 • นายองอาจ เกษมวิชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางวิลดา สุพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศาสนาจารย์พัฒนะ ดีแก้ว กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
 • นายวิเชียร ขันธนิเทศ กรรมการ (ผู้แทนครู)
 • นางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ กรรมการ-ผู้จัดการ
 • นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง กรรมการ-ผู้อำนวยการและเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

............................................