งานธุรการ  การเงิน และบุคลากร

                  Ø     งานธุรการ-สารบรรณ
                  
Ø งานทะเบียนนักเรียนและบุคลากร
                 
Ø งานการเงิน-การบัญชี
                 
Ø งานบริหารบุคคล
านบริการและอาคารสถานที่
                 
Ø    งานอาคารสถานที่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
                 
Ø งานสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
                 
Ø งานรักษาความปลอดภัย
งานพัสดุครุภัณฑ์
งานประชาสัมพันธ์
                   
Ø งานสัมพันธ์ชุมชน
                    Ø งานประชาสัมพันธ์

งายอนามัยและโภชนาการ
                   
Ø งานสุขอนามัยและโภชนาการ